Izaberi uređaj i temu pomoći.

Kako pravilno staviti vozačku karticu u uređaj TachoTerminal?

Chip kartice treba biti obrnut prema dolje i u takvom položaju se kartica ugura u utor čitača.

Kada se kartica može izvaditi sa čitača TachoTerminal GPRS?

Čitanje podataka sa kartice traje cca 1 minut i 20 sek. O završenom čitanju obeveštava kratki zvučni signal. Nakon toga kartica može da se izvadi, a GSM modem istovremeno šalje informacije na server firme. Dok traje ovaj proces ne sme da se isključuje napajanje.

Kakva je cena za slanje podataka sa vozačke kartice?

Cena transfera podataka preko GSM mreže zavisi od ponude operatera mobilne telefonske mreže. Uređaj TachoTerminal GPRS je kompatibilan sa svim SIM karticama. Prilikom vožnje na domaćem tržištu troškovi transfera su mali. Međutim roaming košta više, s tim da se cene ponuda operatera mogu znatno razlikovati. Stoga smo pripremili ponudu za transfer podataka iz svih država Evropske Unije po istoj ceni - 0,50 PLN za paket podataka od 30 KB (1 fajl na kartici). Standardno čitač TachoTerminal GPRS je opremljen karticom na pretplatu pre-paid koja omogućuje slanje nekoliko fajlova.

Šta se dešava u situaciji kada nema dohvata GSM mreže?

Najbitnije je da čitač nije odspojen od napajanja. U takvoj situaciji čitač pokušava da pošalje fajl ponovno. Postoji mogućnost ograničenja broja mogućih pokušaja slanja u datom danu i u datom času, putem odgovarajuće konfiguracije.

Da li uređaj TachoTerminal GPRS čita podatke sa digitalnog tahografa?

Ne. Obzirom da se podaci sa tahografa čitaju samo 4 puta u godini ova bi funkcija samo povećala cenu samog uređaja i poskupila transfer podataka. Sem toga za čitanje podataka sa digitalnog tahografa potrebna je kartica preduzeća. Opremanje svih vozača karticama firme stvorilo bi nepotreban i ne mali trošak. Za čitanje podataka sa digitalnog tahografa služi čitač TachoTerminal PRO.

Šta je to obaveštavanje vozača? Da li sam moram poslati SMS poruku?

Obaveštavanje o prekršajima i rasporedu radnog vremena vozača je jedna od usluga koje mogu da se aktiviraju.  SMS poruke generišu se automatski, a njihov je sadržaj uslovljen sadržajem podataka na kartici vozača u datom momentu. Na primer vozač na svoj mobitel može da dobije SMS poruku čiji je sadržaj sledeći: "Trošak za 29 dana - 1750 PLN. Napravi pauzu od 45 min. nakon 1 časa vožnje. Ostalo ti je još 6 časova vožnje i najkasnije u 22:45 časova trebaš početi odmor u trajanju od 11 časova. Sutra tvoje radno vreme počinje u 7:45 časova. Nedeljni odmor od 45 časova trebaš početi najkasnije u subotu ujutro u 5:00 časova."

Na uređaju su stalno upaljene diode: zelena i narandžasta. Šta to znači?

Uređaj nema povezivanja sa telefonskom mrežom - fajl čeka slanje (narandžasta dioda). Kartica može da se izvadi iz čitača i eventualno stavi druga kartica za čitanje. Nakon završenog čitanja uređaj će ponoviti pokušaj transfer fajlova koji se nalaze u memoriji čitača (žmiga plava dioda). Prilikom sledećeg pokušaja slanja fajla najbolje je promeniti lokaciju radi uspostavljanja povezivanja sa GSM mrežom. Ukoliko sledeći pokušaji slanja fajla nisu uspešni verovatno da je u pitanju nepravilna konfiguracija čitača.

Prilikom ubacivanja kartice u čitač uključuje se zvučni signal. Šta da radim?

To znači da je kartica nepravilno stavljena u čitač. Vozačku karticu treba metnuti u utor čitača chipom dolje (chipom u smeru čitača) tako da bi se nakon toga videla fotografija na kartici.

Što označavaju pojedine diode čitača?

Opis signala dioda sadrži uputstvo priloženo uz čitač. Skini uputstvo ovdje.  Zelena dioda - napajanje / čitanje kartice.  Narandžasta dioda - čeka se slanje fajla. Plava dioda - transfer fajla. Crvena dioda - greška slanja (žmiga plava dioda), greška čitanja (žmiga zelena dioda), greška zapisivanja (žmiga narandžasta dioda)

Imam problem sa instalisanjem čitača u sistemu Windows 7 / Windows Vista?

Za instalisanje čitača TachoTerminal Reader pre svega treba da se instališe softver i upravljački elementi koji su na CD-u. Ako nemaš CD skini fajlove ovde. Rešenje problema sa instalacijom čitača je također spajanje uređaja na drugi USB kontakt. Pored toga kod sistema Windows 7 i Vista nakon spajanja na kompjuter potrebno je pričekati 20-30 sek. radi aktivacije usluge inteligentne kartice. Ukoliko i dalje ima problema sa instalacijom čitača probaj da ručno aktiviraš uslugu inteligentne kartice u sistemu Windows pokretanjem komandi (Start / Uključi...) i upisivanjem cmd. Zatim u liniji komande upiši net start scardsvr.

Nemam CD. Gde mogu da skinem TT Reader program i upravljačke elemente?

Upravljački elementi i softver TachoTerminal Reader može da se skine ovde.

Kako staviti karticu u čitač TachoTerminal Reader?

Kartica vozača treba da se stavi u čitač chipom obrnutim prema gore i unutra. Detaljno koraci čitanja podataka su prikazani na prezentaciji na YouTube.

Da li čitač TT Reader može da čita podatke sa digitalnog tahografa?

Ne. TachoTerminal Reader čita samo podatke sa kartice vozača. Čitač mora da bude spojen sa PC kompjuterom na kojem treba instalisati TT Reader program.

Što označavaju diode ključa TachoTerminal PRO?

Detaljni opis dioda prikazuje uputstvo uređaja.

Kakve funkcije imaju tasteri ALL, CARD i CONFIG?

Detaljni opis tastera prikazuje uputstvo uređaja.

Na koji se način mogu kopirati podaci sa čitača na kompjuter?

Podaci sa čitača mogu da se kopiraju na dva načina. Prvi način je da se čitač TachoTerminal PRO priključi na USB kontakt kompjutera. Na ekranu Moj kompjuter čitač TachoTerminal PRO treba da se prikaže kao spoljni disk "TachoTerminal". Drugi način je da se MicroSD kartica izvadi iz čitača i stavi u čitač kartica na kompjuteru, laptopu ili telefonu.

Kako čitati podatke sa digitalnog tahografa?

Pred skidanje podataka obrnuti ključ u kontakt-bravi, a u slot br.2 staviti karticu preduzeća. Zatim dovoljno je da se uređaj TachoTerminal PRO priključi na komunikacioni kontakt digitalnog tahografa. Čitanje podataka sa tahografa i kartice počinje automatski.

Kako čitati podatke sa kartice vozača?

Podaci sa kartice vozača mogu da se čitaju na dva načina. Ubacivanjem kartice direktno u čitač ili preko digitalnog tahografa. Kod čitanja kartice direktno u čitaču potrebno je proveriti da li je uređaj spojen na spoljno napajanje. Čitač se može spojiti na kompjuter preko USB kontakta ili na kontakt automobilskog upaljača preko punjača sa mini-USB priključkom. Moguće je isto tako i spajanje čitača na napajanje iz tahografa. U slučaju drugog navedenog načina vozačku karticu  treba staviti u tahograf u  slot br.1. U drugi slot treba ubaciti karticu preduzeća. Ne zaboraviti obrnuti ključ u kontakt-bravi za obezbeđenje napajanja tahografa. Zatim priključiti čitač TachoTerminal PRO na komunikacionu utičnicu digitalnog tahografa. Da bi sprečili skidanje fajla sa tahografa, dovoljno je pritisnuti taster CARD pri spajanju čitača na digitalni tahograf.

Gde se nalazi komunikaciona utičnica na digitalnom tahografu?

Na digitalnom tahografu VDO Siemens (Continental, Kienzle) kontakt se nalazi pod čepom ispod displeja tahografa među tasterima koji služe za vađenje kartica. U tahografima Stoneridge i ACTIA potrebno je prethodno izvaditi modul sa termičkim papirom da bi se TachoTerminal PRO mogao spojiti na komunikacioni kontakt. Kod tahografa EFAS Efkon komunikacioni kontakt se nalazi sa leve strane displeja.

Imam problem sa skidanjem podataka sa tahografa StoneridgeExakt.

Proizvođači tahografa Stoneridge u najnovijem modelu čiji je naziv Exakt uveli su mere bezbednosti koje zahtevaju da se u čitaču TachoTerminal Pro uključi mod rada lowpower (niska jakost struje). Za skidanje podataka sa tahografa StoneridgeExakt potrebno je ažurirati  firmware čitača TT Pro do verzije 4.xx.xx ili više. Nakon pravilnog ažuriranja čitača dovoljno je pritisnuti tastere ALL+CARD i priključiti čitač na komunikacioni port tahografa. Čitač TachoTerminal Pro je spreman za rad. Može se pritisnuti tastere ALL, CNG ili CARD odnosno treba pričekati 5 sek. za uključenje zadatog moda rada čitača. U modu rada lowpower neke od komponenti čitača su dezaktivirane tako da bi jakost struje maksimalno iznosila do 50mA.

Da li TachoTerminal Pro čita kontrolne kartice, kartice preduzeća i radioničke kartice?

Da. TachoTerminal Pro čita podatke sa svih kartica sistema digitalnog tahografa, to jest sa vozačke kartice, kontrolne kartice, kartice preduzeća i radioničke kartice.

Da li na kartici vozača registruje se brzina vozila?

Ne. Samo na digialnom tahografu. Kod većine tahografa podaci o brzini registruju se u unutrašnjoj memoriji digitalnog tahografa sa zadnjih 24 časa vožnje (3-4 radna dana).

Kakav je kapacitet unutrašnje memorije digitalnog tahografa?

Unutrašnja memorija digitalnog tahografa čuva podatke iz zadnjih 365 dana korišćenja vozila. Izuzetak su podaci o brzini - digitalni tahograf čuva detaljnu brzinu iz prethodnih 24 časa vožnje - to je najčešće zadnja 3-4 radna dana. Noviji tipovi digitalnih tahografa imaju mogućnost čuvanja podataka o brzini vozila sa dužeg perioda.

Koliko često je potrebno skidati podatke sa vozačke kartice i digitalnog tahografa?

Podatke sa kartice vozača treba skidati svakih 28 dana a sa digitalnog tahografa svakih 90 dana.

Što označava DDD ili ESM fajl?

To su najzastupljenija proširenja digitalnih fajlova koje se skidaju sa kartice vozača ili sa digitalnog tahografa. Struktura digitalnog fajla je uvek ista bez obzira na format fajla i mora biti saglasna Aneksu 1B Uredbe saveta EEC br. 3821/85 odnosno AETR ugovoru.

Na koji se način skidaju podaci sa digitalnog tahografa?

Procedura skidanja podataka je sledeća: Uključi kontakt-bravu u vozilu. Stavi karticu preduzeća u slot br.2. Priključi TachoTerminal Pro na komunikacioni kontakt tahografa - skidaju se podaci sa kartice i sa tahografa od momenta zadnjeg skidanja. Ukoliko želiš da skineš samo podatke sa kartice pred spajanje čitača na tahograf pritisni taster CARD; Ukoliko želiš da čitaš sve podatke sa digitalnog tahografa pridrži taster ALL; Ukoliko želiš da kopiraš podatke iz datog opsega, bez brzine/sa brzinom, možeš da pridržiš konfigurabilni taster CONFIG.* Zatvori skidanje podataka. (*) U konfiguracionom programu  postoji mogućnost da se odredi: - vremenski period (datum) skidanja podataka; - preskakanje podataka o događajima i nepravilnostima; - preskakanje detaljnih podataka o brzini vozila (u 24h vožnje); - preskakanje tehničkih podataka;

Što je offset?

Offset je razlika između lokalnog i UTC vremena. Potpuni offset treba da sadrži offset vremenskih zona i offset računanja letnjeg vremena. Ukoliko se krećeš po Nemačkoj offset vremenskih zona iznosi 1 čas.  

Offset zona Država
00:00 čas. UK / P / IRL / IS
01:00 čas. A / B / CZ / CY / D / DK / E / F / H / I / L / NL / PL / S / SK / SLO
02:00 čas. BG / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR
03:00 čas. RUS
U letnje vreme dodajemo još uz to 1 čas offseta letnjeg računanja vremena. Na taj način dobijamo ukupnu vrednost potpunog offseta. U tom slučaju UTC vreme iznosi 2 časa manje od lokalnog vremena u Poljskoj. Offset vremenskih zona.

Što znači UTC?

UTC - Universal Time Coordinated - vremenski format koji se koristi u sistemu digitalnih tahografa. U UTC vremenu registruju se sve aktivnosti, događaji i nepravilnosti. UTC vreme ne sadrži lokalnog pomeranja vremena, npr. letnje/zimsko računanje vremena.  Ne zaboraviti da svi manualni unosi u digitalni tahometar trebaju da budu u UTC vremenu. Zato je neophodno svaki put definisati offset zavisno od države u kojoj se boravi.

Da li nakon čitanja podataka sa kartice vozača iste se poništavaju?

Ne. Kopiranje podataka sa kartice vozača ne poništava nikakvih informacija. Ako je memorija chipa puna, nove aktivnosti menjaju najstarije registrovane na kartici i upisuju se na njihovo mesto.

Kakav kapacitet ima kartica vozača?

Kartica vozača omogućuje čuvanje podataka o aktivnostima vozača u periodu od najmanje 28 dana. Ovo je utvrđeno na osnovu aktivnosti vozača za pretpostavljene 93 smene u danu, to jest od 00:00 do 24:00 časova. Kartica vozača zapisuje minimalno 28 dana ali može zapisati i aktivnosti u toku cele godine, ukoliko promene aktivnosti vozača su ređe.

Kako otvoriti fajl skinuti sa kartice i digitalnog tahografa?

Ukoliko ste vlasnik čitača TachoTerminal Reader, zahvaljujući softveru TT Reader možete da pregledate upisane u fajl informacije, to znači dnevne aktivnosti vozača. Ako trebate unapređenu analizu radnog vremena vozača možete da koristite internetski sistem analize radnog vremena vozača tachoapi.com. Pozivamo na korišćenje i drugih rešenja naših Partnera, npr.: Tachospeed - kompjuterski program za analizu nepravilnosti kod vremena vožnje, prekida i odmora .

Mišljenje naših partnera

“TachoTerminal GPRS je unikatni uređaj u čitavoj EU. Zahvaljujući njemu transportna preduzeća stvarno mogu da planiraju i kontrolišu radno vreme vozača. Ujedno i ne plaćaju kazni!””

João Ferreira, Seepmode (Portugal)

“TachoTerminal je revolucija na tržištu IT usluga u transportu. Saobraćajne kontrolne službe su iznenađene mogućnostima ovih uređaja.”

Sylwia Mielnik, Infolab (Poljska)

“Dobro je pogledati čitavu liniju proizvoda TachoTerminal. Stvarno to su izvrsni i stabilni uređaji.”

Rafael Kanitzki, Hanover (Nemačka)

©2020 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.